Psiho – testovi

Psihološko testiranje – psihologijsko testiranje se provodi u razne svrhe, a za razliku od besplatnih online, relevantno psihološko testiranja provodi se u kontroliranim uvjetima od strane ovlaštenog psihologa koji zna koji testovi su najbolji za svrhu za koju se primjenjuju. Stoga, takvo psihološko testiranje ima stvarnu mjerodavnost i veću vrijednost od ispod navedenih online testova.

S obzirom da u BiH još uvjek, na žalost, nemamo valjane  ponude online aplikacija za barem “rekreativno” testiranje, poslužit ćemo se online izdanjem sa portala testovi.info

Test inteligencije                               Test depresije

                                     Free IQ test                         IQ testovi                   

      Test anksioznosti                    Testovi  znanja

 

                                 Testovi ličnosti                                     

 

IQ test je standardizirani postupak za mjerenje intelektualnih sposobnosti. Test inteligencije ili IQ test mora sadržavati relativno velik broj zadataka da bi bio pouzdan, a to je jedan od preduvjeta valjanosti testa. Zbog toga ovdje nema jako kratkih testova. Prije pristupanja testiranju bitno je da ste odmorni i smireni kako bi vaše sposobnosti došle do punog izražaja. S druge strane, ponavljanjem istog testa do izražaja dolazi proces učenja, pa biste pri svakom novom pokušaju dobili nerealno veći koeficijent inteligencije. Ako želite što točniju online procjenu stvarnog stanja svojih intelektualnih sposobnosti morate u više navrata sa što većim vremenskim razmakom riješiti nekoliko različitih testova. Svaki će pokazati donekle različit kvocijent inteligencije. Te razlike djelomično nastaju zbog niske pouzdanosti IQ test rezultata, tj. testa, a uslijed djelovanja slučajnih faktora koji su izvor pogreške mjerenja. Zatim, neki testovi većim dijelom mjere nešto drugo (specifična znanja), a tek manjim dijelom inteligenciju. Dodatno, razlike nastaju i zbog toga što ne mjeri svaki test inteligencije iste aspekte kognitivnih sposobnosti. Temeljna podjela je na verbalne i neverbalne testove, a detaljnijim podjelama se dolazi i do 120 specifičnih faktora inteligencije. Na određene subskale u većoj mjeri utječe trenutna koncentracija, na druge velik utjecaj imaju kulturalna pozadina i obrazovanje, ali svima je zajedničko da dobrim dijelom mjere i opću sposobnost snalaženja u novim situacijama. Prema nekim autorima to snalaženje u novim situacijama je najbolja definicija inteligencije.

Postoje različite vrste online testova:

IQ test Danske Mense – besplatni test inteligencije. Kulturalno je nepristran, ne zahtijeva poznavanje jezika i brojeva. Jedan je od boljih besplatnih online testova za mjerenje općeg faktora inteligencije. Detaljnije pročitajte na posebnoj stranici, kao i o adaptivom IQ testu.

Trening test inteligencije – samo za zabavu, nije pravi IQ test. Taj trening test mišljenja na kraju ne daje procjenu IQ-a, ali zato pruža tačna rješenja s kojima možete usporediti svoje odgovore. Neka pitanja su vam sigurno već poznata jer su na engleskom jeziku već godinama prisutna na raznim forumima i portalima.

Intelligencetest.com – besplatni test inteligencije za svih koji se umjereno dobro služe engleskim jezikom i imaju najmanje 8 godina. Test ima 30 pitanja, a vremenski je ograničen na 15 minuta. Osim globalnog IQ test rezultata dobit ćete i prikaz postignuća na pojedinim subskalama: verbalni IQ, matematički IQ, spacijalni IQ (vizualizacija i orijentacija objekata u prostoru), logika, prepoznavanje uzoraka (uočavanje pravilnosti, reda u neredu), opće znanje, kratkotrajno pamćenje, vizualizacija i klasifikacija. Navedeni nazivi subskala se ne bi trebali interpretirati kao vrste inteligencije jer se među psihometrijskim karakteristikama testa kao rezultat faktorske analize navodi samo jedan faktor (g). Test je navodno standardiziran na različitim dobnim skupinama, ima zadovoljavajuću unutarnju pouzdanost, te umjereno korelira s drugim IQ testovima. To ide u prilog prihvatljivoj valjanosti ovog testa u odnosu na mnoštvo drugih online testova za koje nisu navedeni takvi podaci.

 

Test de Raven – neverbalni IQ test, popularne Ravenove progresivne matrice. Ovo je jedna od lakših verzija, dakle namijenjena je za diferenciranje osoba slabijih intelektualnih sposobnosti. Mnogima je zbog toga ovaj online test dosadan, uz izuzetak posljednjih nekoliko zadataka koji su malo teži. Nemam informacije o valjanosti i normama online verzije Ravenovog testa, te napominjem da prave IQ testove primjenjuju jedino ovlašteni psiholozi u kontroliranim uvjetima. Na ovom naizgled dobrom testu trebate pronaći 60 odgovarajućih oblika koji nedostaju na prikazanim serijama likova. Jako je bitno da pod “Edad:” upišete svoju dob jer se kvocijent inteligencije izračunava ovisno o statističkim normama za vašu dob. Test traje 45 minuta. Prave Ravenove progresivne matrice (kao i njihove online verzije) služe za mjerenje generalnog faktora inteligencije i masovno se koriste zbog lakoće primjene. Za detaljnije provjere intelektualne razvijenosti psiholozi koriste složenije testove s više različitih vrsta zadataka.

Naravno ovo je samo jedan mali dio online besplatnih testova, ali još jednom podvlačimo: za razliku od besplatnih online, relevantno psihološko testiranja provodi se u kontroliranim uvjetima od strane ovlaštenog psihologa koji zna koji testovi su najbolji za svrhu za koju se primjenjuju. Stoga, takvo psihološko testiranje ima stvarnu mjerodavnost.

Rječnik osnovnih pojmova:

Inteligencija – sposobnost svrsishodnog djelovanja, racionalnog razmišljanja i efikasnog suočavanje s okolinom. To je opšta mentalna sposobnost koja obuhvaća kognitivne sposobnosti razumijevanja, planiranja, rješavanja problema, apstraktnog razmišljanja, shvaćanja ideja i jezika, te sposobnost učenja. Inteligencija je sastavni dio ličnosti.

Koeficijent inteligencije – numerički pokazatelj stepena razvijenosti inteligencije pojedinaca u odnosu na referentnu grupu.

Kognicija – odnosi se na svjesne mentalne aktivnosti: opažanje, mišljenje, zaključivanje, pamćenje, zamišljanje, učenje. Kognicija obuhvaća sve procese spoznaje i stjecanja znanja. Pojednostavljeno: kognicija je spoznaja.

Ličnost – cjelokupna i jedinstvena dinamička organizacija karakteristika nekog pojedinca. Ona je u osnovi dosljednosti emocionalnih, misaonih i ponašajnih obrazaca aktivnosti, tj. ličnost koherentno utječe na kognicije, motive i ponašanja u raznim situacijama.

Pouzdanost – nezavisnost mjerenja od nesistematskih faktora koji su u osnovi pogreške mjerenja. Nesistematski faktori su slučajni pa su van mogućnosti kontrole. Unutarnja pouzdanost testa nam govori koliko je test dosljedan sam sebi.

Test – standardizirani postupak za mjerenje određenih sposobnosti, znanja, vještina, osobina ličnosti… Testiranje se provodi s ciljem dobivanja reprezentativnog uzorka ponašanja pojedinca kada se nađe u određenoj vrsti zahtijeva koje mu postavlja okolina. Postignuti rezultati na testu se vrednuju usporedbom s rezultatima koje postižu drugi slični ispitanici. Da bi se neki niz zadataka mogao nazivati testom, on mora zadovoljavati određene psihometrijske karakteristike (valjanost testa).

Valjanost – odnosi se na prigodnost, smislenost i korisnost specifičnih zaključaka izvedenih iz rezultata testa. Osnovne vrste valjanosti su konstruktna, kriterijska i sadržajna. Ukratko, valjanost je stepen u kojem test mjeri ono što bi trebao mjeriti.

Facijalna valjanost (face validity) je pojavna ili očigledna valjanost o kojoj zaključujemo pregledom sadržaja pojedinih pitanja (čestica) u testu.

Be the first to comment

Leave a Reply