Šta je KBT Terapija?

Kognitivno – bihevioralna terapija vrsta je psihoterapije usmjerena na tretiranje disfunkcionalnih vjerovanja i  maladaptivnog ponašanja kod pojedinca, koje mu onemogućava normalno funkcioniranje u svakodnevnim životnim situacijama.

Ovaj pristup baziran je na činjenici da su naše misli, emocije i ponašanje u interakciji, te da utiču jedni na druge, tako da se tokom KBT terapije radi na pozitivnom mijenjanju misli, osjećanja i,konačno, ponašanja.

Naprimjer, ukoliko osoba pati od niskog samopoštovanja,vjerovatno će kroz život ići sa disfunkcionalnim vjerovanjem da je nekompetentna, nesposobna, bezvrijedna. Ovakvo vjerovanje otežavat će njeno djelovanje u društvu,tako što će je spriječavati da se adekvatno suoči sa svakodnevnim izazovima. Teško se usuđuje da ostvari svoje ciljeve, izbjegava nova poznanstva, omalovažavajući i obezvrijeđujući samoga sebe. Mijenjanjem disfunkcionalnog vjerovanja koje sputava ovoga pojedinca, i njegovo ponašanje će se mijenjati na bolje.

Tokom tretmana, klijent i terapeut zajednički dogovaraju ciljeve i plan rada. Klijentova motiviranost za saradnju i promjenu od primarnog su značaja, kao što je to, naposlijetku, slučaj i sa bilo kojom drugom psihoterapijom.

Konačni cilj terapije, osim zajedničkog rješavanja problema, je osnaživanje i edukacija klijenta, te učenje  novih vještina koje će mu pomoći u budućnosti (vještine suočavanja sa stresnim situacijama, vještine rješavanja problema, itd).

Bihevioralni i kognitivni terapeuti efikasno rade sa pojedincima, bračnim parovima i grupama, bez obzira na spol, dob, obrazovanje ili nacionalnu pripadnost.

Za koje vrste problema je efikasna primjena KBT Terapije?

Kognitivno – bihevioralni pristup tretiranju psihičkih poremećaja jedan je od vodećih u svijetu, a efikasnost KBT terapije u tretmanu širokog spektra psihičkih poremećaja, potvrđena je brojnim empirijskim istraživanjima .

Neki od problema koje KBT uspiješno tretira su:

          Depresija

–          Panični napadi

–          Fobije (agorafobija, socijalna fobija i druge)

–          Generalizirani anxiozni poremećaj (GAP)

–          Posttraumatski stresni poremećaj ( PTSP)

–          Opsesivno – kompulzivni poremećaj (OCD)

–          Poteškoće u odgoju djece

–          Kontrola ljutnje i agresivnosti

–          Problemi sa učenjem

–          Problemi u partnerskim odnosima

–          Razvojni problemi kod djece i adolescenata

–          Poremećaji hranjenja

Više o navedenim poremećajima možete pronaći u rubrici Mentalno zdravlje.

Ovisno o prirodi problema, kognitivno – bihevioralnu terapiju moguće je primjenjivati samu ili u kombinaciji sa medikamentima.